Wie is Winebizz?

Nispensestraat 29
4701 CS Roosendaal
KvK 20142629
BTW nummer NL001805772B07

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Winebizz: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Winebizz in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Winebizz en de Consument.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
Overeenkomst van Winebizz, met uitsluiting van eventueel door de Consument
gehanteerde algemene voorwaarden.

2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Winebizz ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.

2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding

2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Winebizz de
Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.

3.2 Winebizz is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/opdrachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4: Aanbiedingen

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Winebizz kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de
aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Winebizz niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs.

4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5: Prijzen en belastingen

5.1 De op de website van Winebizz vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen
worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Winebizz gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/overeenkomsten) op te schorten.

Artikel 6: Levering

6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Winebizz, tenzij anders
overeengekomen. Winebizz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de
uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Winebizz is
ingeschakeld.

6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voorvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.

6.3 Winebizz levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7: Garantie

7.1 Winebizz staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Winebizz te worden gemeld.

7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Winebizz – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van het door Winebizz geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Winebizz is verschuldigd.

8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Winebizz geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9: Reclames

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Winebizz te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10: Betaling

10.1 De door Winebizz te leveren producten dienen vooruit te worden
betaald, tenzij anders aangegeven. Winebizz levert de producten uiterlijk
binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling.

10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument
verzonden factuur van Winebizz te worden voldaan binnen 14 dagen na de
factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van
rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient
de Consument aan Winebizz de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a
BW met een minimum van één (1) procent per maand.

10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke)
incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom
inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl.
BTW.

10.4 Betalingen in mindering op het aan Winebizz verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11: Vrijwaring

11.1 De Consument vrijwaart Winebizz voor aanspraken van derden verband
houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Winebizz en/of
door haar verstrekte adviezen.

11.2 Wordt Winebizz door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Winebizz zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Winebizz gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Winebizz voor door haar geleverde zaken is
beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.

12.2 Winebizz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen
onder meer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien Winebizz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13: Overmacht

13.1 In geval van overmacht is Winebizz gerechtigd – naar haar keuze – de
uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te
ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Winebizz
gehouden is tot enige vergoeding van schade.

13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Winebizz geen invloed kan
uitoefenen maar waardoor Winebizz niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.

13.3 Winebizz kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Winebizz gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Winebizz gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14: Intellectueel eigendom

14.1 De website van Winebizz met alle daarin/daarop voorkomende teksten,
documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteurs rechterlijk
beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is
schriftelijke toestemming van Winebizz vereist.

14.2 Voor zover Winebizz op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Winebizz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15: Diverse

15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de
wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te
vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Winebizz vast te
stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

15.2 Winebizz is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten van Winebizz is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Winebizz. Winebizz en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen.

Ontvang de beste wijntips en lekkerste gerechten

  CONTACT / WINKEL

  Winebizz
  Nispensestraat 29
  4701 CS Roosendaal

  © winebizz

  privacy statement

  voorwaarden

  Winkelwagen

  0
  image/svg+xml

  Geen producten in je winkelwagen.